Otázky, podněty a stížnosti

Abychom podpořili etiku a kvalitu při využívání koučování a mentoringu, nabízíme možnost pro všechny účastníky a dotčené v procesech koučování a mentoringu se obracet na profesní sdružení EMCC Czech Republic v případě jakýchkoli otázek, nejasností nebo úvahách o pochybení. Veškeré otázky, podněty či stížnosti projednává rada EMCC Czech Republic.

Účel

Všechny členské subjekty uvedení v seznamu členů se zavázali dodržovat Globální etický kodex pro koučování a mentoring (https://www.globalcodeofethics.org/). Při komplexnosti a neustálém vývoji oboru a při všech snahách zajistit dodržení etického přístupu a kvality se může stát, že dojde k otázkám, pochybení nebo pochybnostem. Nám jde hlavně o to, abychom dokázali zachytit co nejvíce takových situací a mohli se nad nimi zamyslet a poučit se z nich. Proto vítáme všechny podněty a spolupráci v toto oblasti.

Otázky

Otázka na odbornost kouče, mentora, supervizora nebo subjekt organizující systém koučování, mentoringu a/nebo supervize, etický rozměr, případně na oprávněnost postupů.

Bez zbytečného odkladu odpoví přímo pověřený člen rady pro etiku a kvalitu. Nemůže-li sám odpovědět, informuje tazatele o dalším postupu, konzultuje jiného odborníka, případně předá dotaz k jednání celé radě. V každém případě, tazateli poskytne odpověď nejdéle do 30 dnů.

Položit otázku

  Zaslat podnět

  Podnět pro jednání rady, rozhodnutí o změně pravidel, postupů, případně o doporučení (včetně etických témat).

  Pověřený člen rady předá podnět k jednání všem členům rady, předseda rady rozhodne o zařazení bodu na jednání rady. Pověřený člen rady následně (nejdéle do 30 dnů), informuje podávajícího o výsledku jednání či o dalším postupu.

  Zaslat podnět

   na auto adresu vas budeme kontaktovat

   Podat stížnost

   Stížnost na neprofesionální nebo neetické jednání konkrétního kouče, mentora, supervizora nebo subjekt organizující proces koučování, mentoringu nebo supervize, jež jsou členy EMCC Czech Republic (seznam zde).

   Člen rady pro oblast etiky a kvality neprodleně potvrdí stěžovateli přijetí stížnosti a informuje jej o dalším postupu. Po dohodě se členy rady na stížnost odpoví vysvětlením nebo zamítnutím a zdůvodněním, pokud je stížnost nerelevantní. V případě relevantní stížnosti předseda informuje ostatní členy rady a zařadí ji na nejbližší jednání rady, případně svolá jednání rady. Rada na tomto jednání rozhodne o složení etického panelu a pověří jej vyšetřením stížnosti. Pokud nedojde k uspokojivému rozhodnutí nebo tohoto rozhodnutí není možné dosáhnout na národní úrovni předá pověřený člen rady řešení etické komisi EMCC International.

   Podat stížnost

   Příjmení Jméno

   Adresa

   Prosíme uveďte trvalé bydliště

   E-mail

   Na tuto adresu vás budeme kontaktovat

   Telefon

   Pouze pro případ nouze

   Jméno psychoterapeuta

   Obsah stížnosti

   Popište co nejkokrétněji, co je předmětem Vaší stížnosti